STT Danh sách học viên các chuyên ngành Ngày bảo vệ Thời gian 
1Ngôn ngữ học 14/12/2019 7g30 đến 17g00
2Toán giải tích 03/01/2020 7g30 đến 17g00
3Tài chính – Ngân hàng 08/12/2019 7g30 đến 17g00
4Quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục
28/11/2019
26/02/2020
7g30 đến 17g00
7h30 đến 11g30
5Văn học Việt Nam 14/12/2019 7g30 đến 17g00
6Lịch sử Việt Nam 14/12/2019 7g30 đến 12g00
7Quản trị kinh doanh 14/12/2019 7g30 đến 12g00
8LL & PPDHBM Toán 14,15/12/2019 7g30 đến 17g00
9Hóa lý thuyết và Hóa lý 15/12/2019 7g30 đến 17g00
10Khoa học máy tính 14/12/2019 7g30 đến 17g00