THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, KHÓA 20.2 (cập nhật 3 chuyên ngành)

Lưu ý: Tiếp tục học online từ ngày 29/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.