Nhân sự

Lãnh đạo phòng

PGS.TS. Đỗ Đình Thái
Trưởng Phòng

Email: thaidd@sgu.edu.vn

TS. Cao Thị Thanh Xuân
Phó Trưởng Phòng

Email: cttxuan@sgu.edu.vn

TS. Vũ Thế hoài
Phó Trưởng Phòng

Email: hoaivt@sgu.edu.vn

Chuyên viên

Học vụ - tuyển sinh

NCS. Mỵ Trần Hương Trà

Email:

huongtra@sgu.edu.vn

ThS. Ngô Tuyết Hằng

Email:

ngotuyethang@sgu.edu.vn

THS. NGUYỄN PHƯỚC LÂM

Email:

lamnguyen@sgu.edu.vn

THS. NGUYỄN THÁI CHÂU

Email:

nguyenthaichau@sgu.edu.vn

Luận văn - tốt nghiệp

ThS. Chu Thị Ngân
Chủ tịch công đoàn

Email:

chuthingan@sgu.edu.vn

HVCH. Nguyễn Huy Hoàng Phi

Email:

nhhphi@sgu.edu.vn

 

NCS. Nguyễn Thị Mỹ Hương

Email:

nguyenthimyhuong@sgu.edu.vn