Nhân sự

Lãnh đạo phòng

TS. Đỗ Đình Thái
Trưởng Phòng

Email: thaidd@sgu.edu.vn

TS. Đỗ Thị Mỹ Liên
Phó Trưởng Phòng

Email: liendo.ieet@sgu.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung
Phó Trưởng Phòng

Email: nguyenthimydung@sgu.edu.vn

Chuyên viên

Học vụ - tuyển sinh

NCS. Mỵ Trần Hương Trà

Email:

huongtra@sgu.edu.vn

ThS. Ngô Tuyết Hằng

Email:

ngotuyethang@sgu.edu.vn

HVCH. NGUYỄN PHƯỚC LÂM

Email:

lamnguyen@sgu.edu.vn

Luận văn - tốt nghiệp

ThS. Chu Thị Ngân
Chủ tịch công đoàn

Email:

chuthingan@sgu.edu.vn

CN. Nguyễn Huy Hoàng Phi

Email:

nhhphi@sgu.edu.vn

 

NCS. Nguyễn Thị Mỹ Hương

Email:

huongmanro@gmail.com