I. BIỂU MẪU DÀNH CHO THÍ SINH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

1. Danh mục các tạp chí khoa học và kỉ yếu hội thảo thuộc danh mục của Hội đồng CDGSNN năm 2020:

2. Mẫu Đơn xin dự tuyển nghiên cứu sinh;

3. Mẫu Lý lịch khoa học của người dự tuyển nghiên cứu sinh;

4. Mẫu đề cương nghiên cứu và bài báo khoa học;

5. Mẫu Thư giới thiệu;

6. Mẫu Giấy đồng ý nhận hướng dẫn;

7. Mẫu Lý lịch khoa học (dùng cho giảng viên ngoài trường tham gia hướng dẫn NCS);

8. Dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu

II. BIỂU MẪU NHẬP HỌC

1. Mẫu Lí lịch khoa học NCS

III. BIỂU MẪU ĐÀO TẠO

1. Đơn đăng kí học các học phần bổ sung

2. Báo cáo tiến độ học tập của NCS

3. Đơn đăng ký bảo vệ tiểu luận tổng quan

4. Đơn đăng ký bảo vệ chuyên đề

5. Hướng dẫn trình bày tiểu luận tổng quan – Chuyên đề TS

6. Đơn đề nghị tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan – Chuyên đề TS

IV. BIỂU MẪU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Hướng dẫn hình thức và cấu trúc luận án tiến sĩ
 2. Hướng dẫn trình bày tóm tắt luận án tiến sĩ
 3. Hướng dẫn trình bày công trình khoa học liên quan đến luận án tiến sĩ
 4. Lý lịch khoa học (dành cho nghiên cứu sinh)
 5. Bản nhận xét luận án tiến sĩ của người hướng dẫn
 6. Trích ngang thông tin công trình khoa học liên quan đến luận án tiến sĩ
 7. Xác nhận của tập thể nhóm nghiên cứu (về việc đồng ý cho nghiên cứu sinh sử dụng công trình khoa học trong luận án tiến sĩ)
 8. Đơn đăng ký đề nghị đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn
 9. Bản thuyết minh chỉnh sửa, bổ sung luận án tiến sĩ (Sau khi bảo vệ cấp Đơn vị chuyên môn)
 10. Bản thuyết minh chỉnh sửa, bổ sung luận án tiến sĩ (Sau khi Phản biện độc lập)
 11. Đơn đăng ký đề nghị đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo
 12. Thông tin luận án tiến sĩ – Tiếng Việt
 13. Thông tin luận án tiến sĩ – Tiếng Anh (ghi bằng tiếng anh)
 14. Bản thuyết minh chỉnh sửa, bổ sung luận án tiến sĩ (Sau khi bảo vệ cấp Cơ sở đào tạo)
 15. Đơn đề nghị gia hạn thời gian nộp hồ sơ luận án
 16. Phiếu xác nhận thông tin in trên bằng tiến sĩ