Giới thiệu về Phòng Đào tạo sau đại học

I. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các công tác liên quan đến đào tạo sau đại học.

II. Các công việc chính

  • Tổ chức xây dựng các đề án mở ngành đào tạo sau đại học;
  • Triển khai xây dựng và phát triển chương trình đào tạo sau đại học;
  • Tuyển sinh và quản lý đào tạo sau đại học;
  • Quản lý công tác liên kết đào tạo sau đại học.

III. Tuyển sinh: Mỗi năm 02 đợt

  • Đợt 1 vào tháng 5;
  • Đợt 2 vào tháng 11.

IV. Các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

STT Chuyên ngành Mã số Tuyển sinh từ khóa
1 Quản lý giáo dục 8140114 14.2
2 Tài chính – Ngân hàng 8340201 14.2
3 Toán giải tích 8460102 14.2
4 Ngôn ngữ học 8229020 14.2
5 Văn học Việt Nam 8220121 15.1
6 Hóa hữu cơ 8440114 15.1
7 Lịch sử Việt Nam 8229013 15.1
8 Quản trị kinh doanh 8340101 16.1
9 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán 8140111 16.1
10 Khoa học máy tính 8480101 16.2
11 Phương pháp toán sơ cấp 8460113 24.1
12 Luật dân sự và tố tụng dân sự 8380103 21.1
13 Ngôn ngữ Anh 8220201 24.1

 

V. Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

STT Chuyên ngành Mã số Tuyển sinh từ khóa
1 Quản lý giáo dục 9140114 19.1
2 Toán giải tích 9460102 19.1
3 Hóa hữu cơ 9440114 19.1
4 Lịch sử Việt Nam 9229013 19.1
5 Quản trị kinh doanh 9340101 21.2
6 Tài chính – Ngân hàng 9340201 23.1
7 Khoa học máy tính 9480101 23.1
8 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán 9140111 24.1