Lưu trữ thể loại: Đào tạo trình độ Thạc sĩ

Bảng điểm học phần Tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ Thạc sĩ

Bảng điểm học phần Tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ Thạc sĩ – Khóa 18.1, kỳ thi ngày 20/10/2019