THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 ĐỢT 1, KHÓA 22.2

Lưu ý:

+ Phòng học sẽ thay đổi do nhu cầu phòng học của Nhà trường. Học viên theo dõi và cập nhật thời khóa biểu trên website Phòng để cập nhật phòng học chính xác

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, KHÓA 22.2

Lưu ý:

+ Phòng học sẽ thay đổi do nhu cầu phòng học của Nhà trường. Học viên theo dõi và cập nhật thời khóa biểu trên website Phòng để cập nhật phòng học chính xác

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 1, KHÓA 22.2

Lưu ý:

+ Phòng học sẽ thay đổi do nhu cầu phòng học của Nhà trường. Học viên theo dõi và cập nhật thời khóa biểu trên website Phòng để cập nhật phòng học chính xác

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 ĐỢT 2, KHÓA 22.2

Lưu ý:

+ Phòng học sẽ thay đổi do nhu cầu phòng học của Nhà trường. Học viên theo dõi và cập nhật thời khóa biểu trên website Phòng để cập nhật phòng học chính xác

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 ĐỢT 1, KHÓA 22.2

Lưu ý:

+ Phòng học sẽ thay đổi do nhu cầu phòng học của Nhà trường. Học viên theo dõi và cập nhật thời khóa biểu trên website Phòng để cập nhật phòng học chính xác