THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 ĐỢT 1, KHÓA 19.2 (các buổi bổ sung)