DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

STT Danh sách học viên các chuyên ngành Ngày bảo vệ Thời gian  1 Ngôn ngữ học 14/12/2019 7g30 đến 17g00 2 Toán giải tích 03/01/2020 7g30 đến 17g00 3 Tài chính – Ngân hàng 08/12/2019 7g30 đến 17g00 4 Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục 28/11/2019 26/02/2020 7g30 đến 17g00 7h30 đến…