Danh sách học viên kiểm tra đối chiếu thông tin

Khóa 15.1, chuyên ngành: Ngôn ngữ học, Tài chính – Ngân hàng

Khóa 15.2, chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản lý giáo dục

Khóa 16.1, chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản lý giáo dục, LL&PPDHBM Toán

Khóa 16.2, chuyên ngành: Toán giải tích, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý giáo dục, Văn học Việt Nam, Quản trị kinh doanh, LL&PPDHBM Toán

Khóa 17.1, chuyên ngành Hóa hữu cơ

Khóa 17.1, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Khóa 17.1, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán

Khóa 17.1, chuyên ngành Quản lý giáo dục

Khóa 17.1, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Khóa 17.1,chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Khóa 17.1, chuyên ngành Toán giải tích

Khóa 17.1, chuyên ngành Văn học Việt Nam

Thông báo

TBao